Centrum voor kennisontwikkeling
en innovatie in de zorg

Dementie

Doel

Tussen nu en 2030 neemt het aantal mensen met dementie in Amsterdam met 56% toe. De grote meerderheid van deze mensen woont thuis. Het programma Dementie draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten, nu én in de toekomst. De leefwereld en de behoeften vormen daarbij het uitgangspunt. In deze Sociale Benadering Dementie ligt de nadruk op de betekenis van dementie in het dagelijks leven en niet op dementie als ziekte.

Opbouw

We richten ons op vijf pijlers: persoonlijke relaties, sociale netwerken, migratie en zorg, leef- en werkplezier en technologie. Per pijler stellen we de vraag: hoe kan de systeemwereld van zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de leefwereld van mensen die met dementie te maken hebben?

Persoonlijke relaties
Dementie gaat gepaard met veranderingen in persoonlijke relaties. Er treden rolverschuivingen op tussen partners, binnen gezinnen en in vriendschappen. Hiermee omgaan is één van de grootste uitdagingen in leven met dementie.
Sociale netwerken
Mensen met dementie en hun naasten ervaren vaak onbegrip. De persoon met dementie wordt niet meer voor vol aangezien. Het netwerk wordt kleiner, terwijl samenwerking tussen iedereen die om je heen staat belangrijk wordt. Hoe kan dit beter met een centrale rol voor de persoon met dementie?
Migratie en zorg
Hoe organiseren families met diverse achtergronden dementiezorg? Hoe kunnen we deze gezinnen beter ondersteunen? We stimuleren ook breder onderzoek naar wat er gebeurt als mensen uit het buitenland komen om in Nederland intensieve zorgtaken op zich te nemen.
Leef- en werkplezier
In de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie gaat het vaak over onderbezetting en kwaliteit van zorg. Wat is het effect hiervan? Waarom kiezen weinigen voor de langdurige zorg? Wat gebeurt er als we een andere insteek kiezen?
Technologie
Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van arbeidsbesparende technologie in de zorg. Toch wordt er nog nauwelijks op grotere schaal gebruik van gemaakt. Hoe kan dit? Waar liggen de knelpunten en de kansen?

Activiteiten

Onderzoek: bijzondere leerstoel langdurige zorg en dementie UvA
Het Ben Sajet Centrum draagt bij aan onderzoek binnen de leerstoel Langdurige Zorg en Dementie van prof. dr. mr. Anne-Mei The (Universiteit van Amsterdam). Lees meer over de onderzoeken:

Twee projecten: versterking van sociale netwerken
Binnen het project ‘Beter Samen’ (gehonoreerd door ZonMw) leren zorgverleners hoe zij kennissen, familie en buren samen brengen rond thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Het project Samen Rijk (gehonoreerd door FNO) gaat over de versterking van netwerken rond mensen met dementie die 24-uurszorg ontvangen.

Huis van de Tijd: dagelijkse ondersteuning en beeldvorming
Het Huis van de Tijd is een plek waar iedereen die bij dementie betrokken is elkaar kan ontmoeten en van elkaar kan leren. Bij alles wat we hier doen staat de Sociale Benadering van Dementie centraal.  Er zijn activiteiten door en voor mensen met dementie, familieleden, vrienden, professionals en vrijwilligers.

Werkplaatsen en dialoogbijeenkomsten
In de werkplaatsen en dialoogbijeenkomsten delen studenten, professionals, opleiders, wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring rondom vraagstukken op het gebied van dementie. En zoeken samen naar oplossingen voor brandende kwesties in de dementiezorg.

Organisatie

Het programma wordt geleid door prof. dr. mr. Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en oprichter van Tao of Care. De programmaraad bestaat uit:
• Dr. ir. Rick Kwekkeboom, lector Langdurige Zorg en Ondersteuning HvA
• Dr. Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen InHolland
• Drs. Flip Derks, programmamanager ROC van Amsterdam
• Drs. Karin Bosch, programmamanager Innovatie en Ontwikkeling Amsta
• Dr. Kristine Krause, universitair docent medische antropologie UvA
• Drs. Silke Hoppe, promovendus medische antropologie UvA
• Margriet de Zwart, ervaringsdeskundige naaste
• Joop Stam, ervaringsdeskundige naaste en voormalig huisarts
• Drs. Roeland Hokken, programma manager programma Dementie Ben Sajet Centrum
• Drs. Laura Vermeulen, projectleider programma Dementie Ben Sajet Centrum