Zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking

Doel

In de eerste helft van 2015 is na overleg met kennisgroepen, directies, OTT, hoogleraren en lectoren een inventarisatie gemaakt van mogelijk thema’s en vraagstukken die door het Ben Sajet Centrum als academische werkplaats opgepakt kunnen worden. Die uitwerking vond langs drie lijnen plaats:

 • ondersteuning van gezinnen met een thuiswonend gehandicapt kind,
 • ondersteuning van thuiswonende volwassenen met een verstandelijke beperking (waar onder sociaal kwetsbare mensen door zwakbegaafdheid en achterstand);
 • ondersteuning van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking in de context van 24uurszorg met verblijf (woonvormen, woonclusters). Bijzondere clientgroepen.


Thema’s:

 • Participatie en sociale relaties van mensen met een verstandelijke beperking;
 • Burgerschap en participatie van mensen met een beperking, en daarbij in het bijzonder participatiebarrières en -kansen voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking in de grootstedelijke-multiculturele context;
 • Hoe kwaliteit van zorg bij mensen met meervoudige beperkingen, met bijzonder ingewikkelde problematiek  (moeilijk verstaanbaar gedrag) – op een hoger niveau gebracht kan worden (wat draagt daaraan bij – gelet op ‘evidence’);
 • Wat draagt bij aan kwaliteit van bestaan bij mensen met ernstige beperkingen , waaronder mensen met een meervoudig complexe handicap of ernstig meervoudige beperking


Lopende projecten:

 1. Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad
 2. ICT en sociale relaties

 

Programmaraad
Tevens krijgt de programmaraad vorm waarin vanuit onderzoekscentra meedoen:

 • Prof. dr. Carlo Schuengel hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder psychosociale problematiek en gehandicapten zorg aan de  VU;
 • Prof.dr. Monique Kremer bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA;
 • Prof.dr. Xavier Moonen, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen,  Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de UvA
 • Dr. Paula Sterkenburg Docent en Onderzoeker aan de VU
 • Dr. ir. Rick Kwekkeboom Lector Community Care aan de HvA
 • Dr. Isolde Woittiez Senior wetenschappelijk medewerker SCP
 • drs. Peter Wurschy docent ROCVA
 • drs. Yvonne Heijnen-Kaales MBA Programmamanager BCs
 • drs. Mirjam Wouda, coordinator BSc vanuit Ons Tweede thuis

 

Tevens is een werkplaats  gestart rond mensen met een lichte verstandelijke beperking gericht op het antwoord op de vraag hoe meer preventieve aanpak kan worden ingevuld om betere kansen te krijgen op gewoon wonen, gewoon werken, etc. Bij mensen met een lichte verstandelijke beperking is sprake van grote risico’s op blijvende sociale achterstand, extra moeilijkheden op het vlak van delinquent gedrag, verslaving. Daarnaast is op verzoek van de gemeente Amsterdam het vraagstuk van “top 600” jong-volwassen veelplegers opgepakt.  Omdat een deel van deze groep bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking was de vraag van gemeente en werkveld hoe naast een repressie-benadering een zorgbenadering eruit moet zien. Met betrokkenheid van onderzoekers (UvA, GGD) en werkveld is in voorjaar 2015 een schets erover afgerond.