Langdurige zorg en dementie

Dementie staat volop in de belangstelling. Door de vergrijzing stijgt het aantal ouderen en stijgt het aantal ouderen met een vorm van dementie. Dementie is een verzamelnaam voor diverse cognitieve aandoeningen waarvan de ziekte van Alzheimer de meest bekende en voorkomende is. Hoewel het een aandoening is waar niet alleen ouderen door getroffen wordt, is dat we de grootste groep. De belangstelling voor dementie uit zich ook in de zoektocht door wetenschap en praktijk naar de beste manieren om daar mee om te gaan.

In onze activiteiten richten wij ons op de mensen met dementie en hun naasten; niet op de ziekte zelf. Het (kunnen) omgaan met dementie is het doel van ons werk en daarmee de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten verbeteren.

Daarvoor willen we nieuwe inzichten genereren en bestaande inzichten beter in de praktijk en opleidingen brengen.

Het programma dementiezorg bestaat uit diverse activiteiten.

De belangrijkste is het onderzoeks- en activiteitenprogramma wat onder leiding van Prof. Dr. Anne-Mei Thé wordt opgezet en waar de sociale benadering van dementiezorg wordt onderzocht en geïmplementeerd. Het doel is dat mensen met dementie in staat te stellen om langer, prettig en verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Daarbij richten we ons in het bijzonder op drie groepen:

  • Alleen wonende mensen met dementie
  • Multiculturele zorg voor mensen met dementie; wat is nodig?
  • Jong dementerenden en hun naasten

Vanuit het – la langer lopende – Long Term Care Partnership on dementia vinden er diverse promotieonderzoeken plaats gericht op directe ervaringen van mensen met dementie en hun naasten. In samenwerking met het Ben Sajetcentrum worden er activiteiten, zoals diaoloogbijeenkomsten met de praktijk, georganiseerd en kennis gedeeld.

Het Ben Sajetcentrum organiseert daarnaast in 2016 diverse bijeenkomsten over dementiezorg waarbij wetenschappers, mensen uit de zorgpraktijk en opleidingen elkaar ontmoeten om kennis te delen. Hou daarvoor de agenda op deze website in de gaten. Met deze kennisdeling wordt verbetering en innovatie van de dementiezorg geactiveerd en komen nieuwe inzichten tot uitvoering in de praktijk van alledag in de zorg en opleidingen. Ook kunnen er initiatieven voor nieuw onderzoek uit voort komen.

Dementievriendelijke stad: van abstract concept naar programmatische aanpak
Het Ben Sajetcentrum wil Amsterdam helpen ontwikkelen tot een dementievriendelijke stad. We hebben een programma in de maak dat o.a. dementievriendelijke wijken, life-style monitoring en E-Health en een onderzoeksinfrastructuur de leefsituatie van mensen met dementie te kunnen volgen en analyseren. Op dit moment overleggen we met verschillende partijen over de opzet en uitvoering van het programma. Een uitgebreidere beschrijving vindt u hier.