Centrum voor kennisontwikkeling
en innovatie in de zorg

Dementie

Doel

Dementie staat volop in de belangstelling. Door de vergrijzing stijgt het aantal mensen met een vorm van dementie. Bij dit programma richten wij ons op de mensen met dementie en hun naasten; niet op de ziekte zelf. Het (leren) omgaan met dementie staat centraal. In het kader van ons dementieprogramma willen we nieuwe inzichten genereren, en bestaande inzichten beter in de praktijk brengen en voor opleidingen toegankelijk maken.

Activiteiten

Ben Sajet Werkplaatsen
Het Ben Sajet Centrum organiseert, in samenwerking met partners zoals HvA, AMC, VU, Cordaan, Amsta, Ons Tweede Thuis etc., zogeheten Werkplaatsen. Tijdens de Werkplaatsavonden delen studenten, professionals, opleiders, wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring rondom een zorginhoudelijk en prangend vraagstuk. Doel van de Werkplaats is om dit vraagstuk een stap verder te brengen. Iedere Werkplaats levert dus een concrete verbetering op voor de dagelijkse zorgpraktijk in Amsterdam.

Leerstoel Langdurige Zorg en Dementie (UvA)
Een belangrijk onderdeel van ons dementieprogramma zijn de activiteiten van de onderzoeksgroep van prof. dr. mr. Anne-Mei The aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Vanuit het langer lopende onderzoek van deze leerstoel worden diverse (promotie)onderzoeken gedaan. In deze onderzoeken draait het om de ervaringen van mensen met dementie, hun naasten en hulpverleners.

Sociale Benadering Dementie
In het kader van haar leerstoel deed professor Anne-Mei The jarenlang onderzoek naar de onvervulde behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Op basis daarvan ontwikkelde zij de Sociale Benadering Dementie. In die benadering ligt de nadruk niet op dementie als ziekte, maar op de betekenis die deze heeft in het dagelijks leven.

De vragen waar het voor mensen met dementie en hun naasten om draait zijn: ‘Hoe ga ik met de veranderingen in mijn leven om?’ En: ‘Wat is de impact van de ziekte op mijn sociale relaties?’ Kwaliteit van leven wordt bepaald door de voortdurende wisselwerking tussen het medische, psychologische en sociale domein.

Dementievriendelijke stad
Het Ben Sajetcentrum wil Amsterdam helpen ontwikkelen tot een dementievriendelijke stad. We hebben een programma in de maak rond dementievriendelijke wijken, life-style monitoring en E-Health. Een uitgebreidere beschrijving vindt u hier. Een belangrijk onderdeel van het programma dementievriendelijke wijken is onze samenwerking in de ontwikkeling van zogenoemde Social Trials Sociale Benadering Dementie in Amsterdam.

Social Trials
In Social Trials wordt de praktijkagenda van de Sociale Benadering Dementie van professor Anne-Mei The verwezenlijkt. Als mensen met dementie en hun naasten tijdig psychosociale ondersteuning ontvangen dan zal niet alleen hun levenskwaliteit toenemen en het aantal crises verminderen. Later in het leven met de dementie zal verpleeghuisopname minder snel nodig zijn. De financiële baten die dit oplevert moeten ten goede komen aan de ondersteuning die mensen met dementie en hun naasten ontvangen in de lange jaren dat zij met een dementie thuis wonen.

Om deze kwaliteitsverbetering mogelijk te maken moeten de financiële schotten tussen de WMO, ZVW en WLZ worden opgeheven, en zullen de gemeenten, zorgverzekeraar en zorgorganisaties gezamenlijk investeren. Afgelopen december is kamerbreed een motie aangenomen waarin deze Social Trials worden gesteund. Deze motie maakt het gezamenlijk investeren van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren mogelijk.

Komende jaren zullen de trials in verschillende regio’s in Nederland worden uitgevoerd. In 2018 zal dat in Amsterdam Zuid gebeuren. Gemeente, welzijn- en zorgorganisaties en zorgverzekeraar werken nauw samenwerken met als doel meer levenskwaliteit tegen gelijkblijvende kosten.

Foto banner: Eric en Mart op het terrein van woonzorgboerderij de Reigershoeve (www.reigershoeve.nl), 11 oktober 2018. De foto is gemaakt door Laura Vermeulen.